logo

West Notarissen

Notaris.be gebruiksvoorwaarden

Dit is de officiële website van het Vlaams Notariaat, een uitgave van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vzw (Fednot).
Bergstraat 30-34, B - 1000 Brussel

 

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op deze website van de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat, hierna ‘Fednot’ namelijk notaris.be Elk bezoek aan de website is onderworpen aan deze disclaimer. Door zijn bezoek aan de website stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

 

Doel

Alle informatie op de websites van Fednot is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de notaris in uw buurt raadplegen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten op alle afbeeldingen, geluiden, inhoud op deze website zijn eigendom van Fednot of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren, mededelen aan het publiek of gebruiken voor commerciële doeleinden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fednot verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van boek XI ‘ Intellectuele eigendom’ WER (Wetboek Economisch Recht) en de bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. Er is gepoogd om alle houders van de auteursrechten te contacteren. Mochten er desalniettemin instanties zijn die menen dat hun rechten niet zijn gerespecteerd, dan kunnen ze alsnog contact opnemen met de servicedesk (servicedesk@fednot.be). Het aanbrengen van hyperlinks naar andere sites impliceert niet dat Fednot noodzakelijkerwijze akkoord gaat met de inhoud van de informatie die op deze sites wordt aangeboden. De gekoppelde websites staan niet onder de controle van de medewerkers van Fednot en zij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de informatie die u ontvangt via deze sites. U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de site “notaris.be”, maar alleen als “notaris.be” in het volledige scherm van de browser zichtbaar wordt en het adres (URL) van de site zichtbaar blijft. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Fednot”. U kunt uw verzoek sturen naar de Servicedesk. Door deze site te gebruiken, bevestigt u dat u de site niet zult gebruiken voor illegale doeleinden. U mag de site niet moedwillig beschadigen, uitschakelen of overbelasten. U mag geen informatie of enig andere gegevens trachten te bekomen door handelingen die niet uitdrukkelijk zijn voorzien. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken en mag u niet gebruiken.

 

Privacy

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u het privacybeleid van de website raadplegen.

 

Aansprakelijkheid

De informatie op de notaris.be-website is vulgariserend en het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Fednot streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren.

Fednot sluit voor zover wettelijk is toegelaten wel iedere aanspakelijkheid uit voor iedere directe/indirecte schade die op enige wijze voortvloeit

  • uit het gebruik van de website of een aan deze gekoppelde website

of voortvloeit uit, en niet beperkt tot

  • storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering via de website
  • onvolledige, verkeerde of niet actuele info op de website
  • handelingen die u verricht op basis van op deze website geplaatste informatie